VEE logo VTE versioner

Nyheter i VTE 9.3

 • VTE kan nu hantera felaktiga enheter som går till reparation på ett mer avancerat sätt ('repair management') med bl.a:
  • VTE kan nu användas av felsökare/repair personal
  • Felsökare kan få upp test och reparationshistorik för en UUT och lägga till/uppdatera information
  • Felsökare kan få upp förslag på lämplig åtgärd beroende på felutfall. Denna kunskap skapar VTE automatiskt baserat på åtgärder (t.ex komponentbyte) som gör att en UUT blir godkänd
  • Kundanpassade felkoder och åtgärdskoder

VTE Repair history

 • Förutom behörighetsnivåer finns nu tre olika roller (Tester, Troubleshooter, Repair) som varje användare kopplas till. Rollerna ger tillgång till olika delsystem i VTE. Varje användare kan kopplas till en eller flera roller
 • Förbättrad testresultat statistik
  • Statistik kan nu filtreras fram för enbart godkända enheter
  • Tillsammans med testresult värdena indikeras nu även pass/fail
  • Mer information ingår när testresultat värden lagras till fil
 • Bättre och 'tåligare' hantering av tappad kontakt med SQL Server
 • VTE kommer nu ihåg manuellt inställda kolumnbredder i tabeller (under en VTE session)
 • Det är nu möjligt att lägga till flera Testplaner till en Produkt på en gång
 • Flera andra mindre förbättringar

Nyheter i VTE 9.25/26

 • Mer flexibel statistik för felutfall ('pareto chart') inkl. möjlighet att filtrera på (förutom en viss tidsperiod) ID1, ID2, ID3, Testsystem, Testmode och/eller 'first time tested' • Utökad statistik för enskilda tester  • Möjlighet att filtrera (förutom över en viss tidsperiod) på ID1, ID2, ID3, Testsystem, Testmode och/eller 'first time tested'
  • Process capability och process capability index, Cp och Cpk, beräknas
  • Testresultat trend ('run chart') presenteras grafiskt inkl. rullande medelvärde, gränsvärden och +/- 3 och 6 sigma
  • Möjlighet att zooma i 'run chart'
 • Möjlighet att visa testresultat i tabellform och även lagra till en textfil • Statistik för en eller flera valda tester kan nu lagras i en gemensam textfil (som är öppningsbar i t.ex. Excel)
 • 'First time tested' flagga lagras nu i databasen för varje UUT vilken kan användas bl.a. som villkor vid sökningar i databasen ('Test result query')
 • Möjlighet att markera och välja flera poster i de flesta listor vilket bla. gör det möjligt att ta bort flera UUT isf en i taget

Nyheter i VTE 9.2

 • Baserad på VEE 9.3 (VEE 9.2 kan också användas)
 • En testplan kan nu ha en eller flera revisioner. Hantering av testplan revisioner i olika delar av VTE
 • Möjlighet att presentera felutfall ('pareto-chart') för en produkt, en viss testplan eller en specific testplan revision. Tidsperiod kan anges. Kan presenteras på skärm, lagras som en bildfil, i en textfil eller i en XML-fil


 • Statisikfunktion för enskilda tester för en produkt, en testplan eller en specific testplan revision. Möjlighet att specificera tidsperiod. Presenterar fördelning (histogram) av skalära numeriska testdata, inkl övre och undre toleranser för testen, samt statisitikberäkningar som max, min, medel, median och standardavvikelse. Statistiken presenteras på skärm, lagras som en bildfil, i en textfil eller i en XML-fil


 • Alla presentationslistor ('listviews') i VTE är utbytta mot mer kraftfulla som medger bl.a. valfri sortering av kolumner, kopiering, 'tool-tips', m.m.
 • Testflödeskontrollen utbyggd och kan nu även kontrollera att en UUT har testats Pass i ett angivet testsystem alternativt en viss testplan eller en specifick testplan revision
 • Ny databasstruktur gör det enklare för externa program att komma åt testdata. IndexData tabellen är också utbyggd och innehåller nu produkt och testplan data
 • Diverse andra förbättringar
 • Bugfixar

Nyheter i VTE 9.1

 • Baserad på VEE 9.2 och Windows7. VEE 9.0 kan också användas
 • Möjlighet att kopiera ett testsystem inkl. inställningar, produkter/testplaner och användare
 • Kraftfullare produktadministration inkl. kopiering av kopplade testplaner på ett eller alla testsystem
 • VTE uppdaterar kontinuerligt aktuell status till fält i databasen
 • Konfigurationsfil eller folder kan konfigureras till en produkt (förutom till en testplan)
 • Inbyggda funktioner som en testplan kan använda för att kontrollera om UUT har blivit godkänd  i en tidigare testplan
 • Diverse andra förbättringar
 • Bugfixar

Nyheter i VTE 9.0

 • Baserad på VEE 9.0.
 •  Microsoft SQL Server 2008 används som databas. Gratisversionen SQL Server Express 2008 kan användas.

VTE

 • Det är nu möjlighet att byta hostname för ett testsystem (t.ex. vid byte av PC) och även ta bort ett testsystem från databasen.
 • Användare  med operatörsbehörighet kan nu konfigureras att få tillgång till Custom Config.

VTE

 • Ny Custom TpStart funktion som anropas av VTE vid byte av produkt/testplan. Kan användas t.ex. för att ladda in en extern testsekvensfil som Custom Sequence Engine använder.
 • Ny Custom Sequence Engine funktion. Denna funktion kan användas för att exekvera en extern fil med testsekvensinformation istället för att använda ett Sequencer-objekt i TpMain.
 • Custom Testreport och Custom Testcertificate är nu mer flexibla.

VTE

 • I testsystemstatistiken finns nu en 'usage counter' som nollställs separat från övrig statistik. 'Usage counter' räknar antalet utförda tester på systemet och kan användas för t.ex. systemunderhåll.

VTE 

 • I en testplan kan man nu välja om testplanen ska exekveras med TpMain eller Custom Sequence Engine. För Custom Sequence Engine kan man då även ange en fil som innehåller testsekvensen. VTE kan även hantera testgrupper i rapporter, testlog etc.

VTE

 • Förbättrat standard användargränssnitt inkl. testlog-fönstret.

VTE 

 • Ny sökfunktion som listar alla testresultat från sökt UUT i kronologisk ordning.
 •  Det är nu möjligt att ta bort en enskild UUT från databasen.
 • Det är också möjligt att ta bort testresultat (index) för en enskild UUT från databasen.

Nyheter i VTE 8.0

VTE

 • Baserad på VEE version 8.51.
 • Microsoft SQL Server 2005 används som databas. Gratisversionen SQL Server Express 2005 kan användas.
 • Nytt modernt användargränssnitt med menyer och toolbar.
 • Möjlighet till automatisk urloggning vid inaktivitet.
 • Administration av produkter, testplaner, användarbehörigheter och testsysteminställningar kan ske från valfri PC med VTE installerat.
 • Filtrering vid administration av produkter och testplaner.

VTE

 • Alarm kan nu även ges till användaren förutom skickas via email.
 • Kalibreringsintervall och datum för systemkomponenter kan defineras och VTE kan ge varning och/eller spärra om kalibreringsdatum överskrids.
 • För testplaner som utför systemtester (självtest eller kalibrering av testsystemet) finns callback-funktioner i VTE för uppdatering av nästa kalibreringsdatum som kan användas av testplanen.
 • Funktionalitet för användare med operatörsbehörighet resp teknikerbehörighet kan konfigureras.

VTE

 • Produkter (artiklar) konfigureras med namn, typ och version som identitet.
 • Produkt/testplan kombination registeras för användning på ett testsystem.
 • Larmgräns för first pass yield per produkt.

VTE

 • UUT (Unit Under Test) identitet kan baseras på upp till tre fält samt produkttyp.
 • En testplan kan konfiguereras så att en UUT som redan testats kan spärras (eller användaren ges en varning) för omtestning.
 • En UUT kan spärras för testning om den ej blivit godkänd i en annan angiven testplan.

VTE

 • Beroende på behörighetsnivå har användaren tillgång till enbart produkter/testplaner med viss status.
 • Det finns nu tre olika testmoder: Normal, Repair och Golden (för referensenheter och liknande).
 •  Förutom egna (custom) testrapporter kan nu även egna testcertifikat länkas in.
 • Testresultat kan lagras i XML-fil per UUT.

VTE

 • Testresultat kan presenteras (inkl. array-resultat) och exporteras till text-, RTF- eller XML-format (fördefinierad xsl-stylesheet ingår).