VEE logo VTE funktionalitet

VTE (VEE Test Executive) är ett flexibelt, generellt testskal för funktionstestning och liknande tillämpningar. Här beskrivs kort nyckelfunktionerna.

VTE 9.3

 • Tillgång till VEE 9.3 (eller nyare) alla möjligheter.
 • En Microsoft SQL Server 2012 databas används för all testdata, konfiguration och produkt/testplanparametrar. Gratisversionen SQL Server Express 2012 kan användas.
 • Modernt användargränssnitt med menyer och toolbar.
 • Tre olika behörighetsnivåer med lösenord. Möjlighet till automatiskt inloggning och automatisk urloggning vid inaktivitet.
 • Varje användare kan tilldelas en eller flera roller som ger tillgång till olika delsystem i VTE.
 • Administration för produkter, testplaner, användarbehörigheter och testsysteminställningar kan ske från valfri PC med VTE installerat.
 • Filtrering vid administration av produkter och testplaner.

 • Alarm via email kan skickas automatiskt när visst antal felaktiga enheter har testats i följd eller att yield underskrider larmnivå. Alarm kan även ges till användaren.
 • Kalibreringsintervall och datum för systemkomponenter kan defineras och VTE kan ge varning och/eller spärra om kalibreringsdatum överskrids.
 • För testplaner som utför systemtester (självtest eller kalibrerring av testsystemet) finns callback-funktioner i VTE för uppdatering av nästa kalibreringsdatum som kan användas av testplanen.
 • Funktionalitet för användare med operatörsbehörighet kan konfigureras inkl. custom-funktioner.
 • Möjlighet att byta PC (hostname) i ett testsystem och ta bort testsystem från databasen.
 • Testsystemstatistik genereras automatiskt. 

 • Produkter (artiklar) konfigureras med namn, typ och version som identitet. Egna noteringar kan kopplas till produkt.
 • Testplaner för produkter identifieras med namn, variant samt en eller flera revisioner. Egna noteringar kan kopplas till varje testplan.
 • Produkt/testplan kombination registeras för användning på ett testsystem.
 • Larmgräns för first pass yield per produkt.

 • UUT (Unit Under Test) identitet kan baseras på upp till tre fält samt produkttyp.
 • En testplan kan konfiguereras så att en UUT som redan testats kan spärras (eller användaren ges en varning) för omtestning.
 • En UUT kan spärras för testning om den ej blivit godkänd i en annan angiven testplan, testplan revision eller testsystem.
 • Felaktiga UUT kan adderas till reparationsdatabas i VTE. Kommentar från användaren kan ingå.
 • Testplaner använder normalt VEEs Sequencer objekt för testsekvens och testgränser. Egna testsekvenser och testgränser med externa filer kan också användas.
 • Testprocedurer skapas som VEE UserFunctions (och/eller kompilerade DLL funktioner) där alla VEEs möjligheter kan användas.
 • Möjlighet att använda bibliotek med gemensamma testprocedurer.
 • Möjlighet att tillåta manuellt testval.

VTE 9.3

 • Beroende på behörighetsnivå har användaren tillgång till enbart produkter/testplaner med viss status.
 • Tre olika testmoder: Normal, Repair (för omtestning efter t.ex. reparation), och Golden (för referensenheter och liknande).
 • Olika testexekveringsmoder inkl. pause on fail, pause on test, abort on fail.
 • Möjlighet att exekvera en testplan ett antal gånger (eller tills fel uppstår).
 • Testresultat listas på skärmen under test. Olika typer av testrapporter kan skickas till skrivare efter avslutad test. Egna testrapporter och certifikat kan länkas in.
 • Testresultat kan lagras i XML-fil per UUT.
 • Alla testresultat eller enbart sammanfattande resultat lagras i databasen tillsammans med UUT och annan information.

 • Sökfunktion för testresultat. Testresultat kan presenteras (inkl. array-resultat) och exporteras till text-, RTF- eller XML-format (fördefinierad xsl-stylesheet ingår).
 • Möjlighet att ta bort enskild UUT från databasen.
 • Möjlighet att ta bort testresultat för enskild UUT från databasen.
 • Paretostatistik (felutfall) kan genereras för en produkt, en testplan eller en viss testplan revision. Export-funktion och flera filtreringsalternativ inkl. tidsperiod.

VTE Failure Statistics

 • Numerisk statistik kan skapas för enskilda tester i form av fördelning (histogram) och trend inkl. statistikberäkningar som min, max, medel, median, standardavvikelse, Cp, och Cpk. Flera export och filtreringsalternativ inkl. tidsperiod.

 • VTE kan hantera felaktiga enheter, reparerade enheter och skrotade enheter.

VTE Repair Management

 • En felande enhets test och reparationshistorik ger felsökaren vägledning.

VTE Repair History 

 •  Kundspecifika felkoder och åtgärder kan definieras och användas.

VTE Repair History 

 • Baserat på vidtagna åtgärder som tidigare åtgärdat samma felsymtom ger VTE förslag på åtgärder.

VTE Fault Syndrome 

 • Templates för testplaner, testprocedurer och anpassning av VTE (t.ex. användargränssnitt) ingår.
 • Engelsk dokumentation inkl. VTEs interna uppbyggnad och struktur, användar/utvecklarhandledning och anpassning av VTE.
 • Installations-CD med samtliga filer och script för generering av SQL Server VTE databas.
 • VTE i källkodformat (VEE-fil) ingår.